અમને સંદેશા મોકલો

GLF-logo-new-150x150

કનોરિયા આર્ટસ સેન્ટર
સેપ્ટ પ્રીમાઇસીસ, એસ.ટી. ગુજરાત યુનિવર્સિટી
યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ – 380009.

C / o સમકિત શાહ
806, બી વિંગ, આત્મા હાઉસ, એસ.ટી. ઓલ્ડ આરબીઆઈ,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ – 380009