અમને સંદેશા મોકલો

GLF-logo-new-150x150

સમકિત શાહ
સેરેબ્રલ રૂટસ ફાઉન્ડેશન
૨૦૪, શનય – ૨,
ગાંધીગ્રામ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, ઓફ આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯
ફોન: ૦૭૯ ૨૬૫૮૨૬૫૩

એલેમ્બિક –એફબી કોલોની ગ્રાઉન્ડ
ભાઈલાલ અમીન હોસ્પિટલ પાસે,
ઇન-ઓરબીટ મોલ રોડ (ગોરવા રોડ),
વડોદરા 390023