સંદીપ શ્રીવાસ્તવ

સંદીપ શ્રીવાસ્તવ

સંદીપ શ્રીવાસ્તવ

Life in a metro ,New York અને Kahaani જેવી સફળ ફિલ્મો નાં ગીતકાર સંદીપ  એક ઉમદા પટકથાકાર છે.  તેમણે ‘SHIVAAY’,NEW YORK’ અને ‘AB TAK CHHAPPAN’ જેવી પ્રખ્યાત ફિલ્મો માટે પટકથા લેખન પણ કર્યું છે.