અમારા વક્તાઓ - 2018

અગાઉના વક્તાઓ

ર્ડા પ્રશાંત ભીમાણી

ર્ડા પ્રશાંત ભીમાણી

Writer, Psychologist & Hypnotherapist

નમિતા ગોખલે

નમિતા ગોખલે

Indian writer, publisher and festival Director of Jaipur Literature Festival

પુષ્પેશ પંત

પુષ્પેશ પંત

Indian academic, food critic