અમારા વક્તાઓ - 2019

અગાઉના વક્તાઓ

જયદીપ સહાની

જયદીપ સહાની

Indian screenwriter, songwriter and creative producer

વપ્પાલા બાલાચંદ્રન

વપ્પાલા બાલાચંદ્રન

Indian national security intelligence specialist

મનોજ જોશી

મનોજ જોશી

Indian film and television actor.

જાનકી વસંત

જાનકી વસંત

‎Founder at Samvedana trust - ‎Samvedana trust