અમારા વક્તાઓ - 2018

અગાઉના વક્તાઓ

નાઝિર મન્સૂરી

નાઝિર મન્સૂરી

Nazir Mansuri is a Gujarati language novelist and short story writer.

જૂહી ચતુર્વેદી

જૂહી ચતુર્વેદી

Indian screenwriter and advertising professional

નમિતા ગોખલે

નમિતા ગોખલે

Indian writer, publisher and festival Director of Jaipur Literature Festival

રજની બક્શી

રજની બક્શી

Mumbai-based freelance journalist and author.