બધા વક્તાઓ

નાઝિર મન્સૂરી

નાઝિર મન્સૂરી

Nazir Mansuri is a Gujarati language novelist and short story writer.

જૂહી ચતુર્વેદી

જૂહી ચતુર્વેદી

Indian screenwriter and advertising professional

જાનકી વસંત

જાનકી વસંત

‎Founder at Samvedana trust - ‎Samvedana trust

મનોજ જોશી

મનોજ જોશી

Indian film and television actor.

આનંદ ગાંધી

આનંદ ગાંધી

Filmmaker and a media producer

સાઈરામ દવે

સાઈરામ દવે

Noted humorist, thinker, writer, comedian