અમારા વક્તાઓ - 2019

અગાઉના વક્તાઓ

જયદીપ સહાની

જયદીપ સહાની

Indian screenwriter, songwriter and creative producer

પુષ્પેશ પંત

પુષ્પેશ પંત

Indian academic, food critic

મયુર પુરી

મયુર પુરી

Screenwriter, Lyricist and film-maker

મનોજ જોશી

મનોજ જોશી

Indian film and television actor.